Věrnostní program

Zahradnictví Horoměřice s.r.o.

Všeobecné podmínky používání věrnostní karty Zahradnictví Horoměřice s.r.o.
platné od 1. 4. 2016

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti Zahradnictví Horoměřice s.r.o., se sídlem ul. Hrdinů, 252 62 Horoměřice, Česká republika, IČ: 24275751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199184 C (dále jen: „Společnost“), která provozuje zahradnictví „Zahradnictví Horoměřice s.r.o. vychází z obecně závazných právních předpisů a upravují podmínky vydání a užívání věrnostní karty Zahradnictví Horoměřice s.r.o. (dále jen: „věrnostní karta“).

Článek II.

Věrnostní karta, věrnostní body a věrnostní šeky

 1. Kterýkoliv zákazník Zahradnictví Horoměřice s.r.o. může na základě vyplnění žádosti, jejíž formulář je k dispozici na provozovně Zahradnictví Horoměřice s.r.o. a na webových stránkách https://www.zahradnictvihoromerice.cz (dále jen „webové stránky“), požádat o vydání věrnostní karty. V případě, že zákazník požádal o vydání věrnostní karty prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách (on-line žádost), bude věrnostní karta zaslána na adresu zákazníka uvedenou ve vyplněné žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 1 měsíce ode dne odeslání on-line žádosti. Pokud zákazník požádal o vydání věrnostní karty osobně v Zahradnictví Horoměřice s.r.o., bude věrnostní karta zákazníkovi vydána neprodleně po odevzdání řádně vyplněné žádosti odpovědnému pracovníkovi Zahradnictví Horoměřice s.r.o. Pro případ, že není z jakéhokoliv důvodu možné zákazníkovi vydat věrnostní kartu na místě neprodleně, bude věrnostní karta vydána v nejbližším možném termínu. Vydání věrnostní karty není zpoplatněno.
 2. Po předložení věrnostní karty při nákupu v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. jsou jejímu držiteli načítány útraty, a po dosažení následujících útrat v jednom roce, má nárok na níže uvedené slevy z hodnoty následujících nákupů:

3000,-Kč - 2%

 

5000,-Kč - 3%

 

7000,-Kč - 4%

 

10000,-Kč - 5%

 

15000,-Kč - 6%

 
Pokud zákazník neučiní po dobu jednoho roku od posledního nákupu útraty v definovaných hodnotách pro slevu, dle tohoto bodu, nárok na slevu zaniká. Společnost může dle vlastního uvážení měnit hodnoty slev dle dosažených útrat, stejně jako hodnoty útrat pro dosažení nároku na slevu, dle článku IV. odstavce 1. Pokud zákazník nebude mít při nákupu věrnostní
kartu u sebe, může požádat o dodatečné připsání útraty na věrnostní kartu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@zahradnictvihoromerice.cz. V takovém případě je třeba v e-mailu uvést číslo věrnostní karty zákazníka a přiložit scan účtenky za příslušný nákup v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. Dodatečné připsání útraty na věrnostní kartu bude provedeno do 5 pracovních dnů ode dne obdržení e-mailu dle předchozí věty.

 1. Útraty nelze převést na jinou věrnostní kartu.
 2. Slevu, na kterou má zákazník na základě útraty (útrat) nárok, lze uplatnit pouze v Zahradnictví Horoměřice s.r.o., a to na veškeré zboží, kromě zboží již zlevněného, a dále nelze věrnostní slevu použít společně s jiným slevovým kuponem (jednotlivé slevy nelze sčítat). Dále se Věrnostní program nevztahuje na veškerý sortiment Značky Weber. Pro uplatnění slevy věrnostního programu je zákazník povinen předložit věrnostní kartu. Věrnostní slevu nebo její část nelze zákazníkovi proplatit v hotovosti ani slevu nelze převést na třetí osobu. Věrnostní sleva je platná po dobu od data posledního nákupu do doby, kdy bude zákazník v rámci jednoho roku dosahovat útrat dle bodu 2. V případě ztráty věrnostní karty může zákazník o novou kartu požádat s tím, že mu zůstanou zachované dosud nasčítané útraty z původní karty a budou mu připsány na kartu novou.
 3. Roztržené nebo jinak poškozené věrnostní Karty nemusí být v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. akceptovány.
 4. Věrnostní karta je nepřenosná. Věrnostní kartu je oprávněn využívat pouze zákazník, na jehož jméno byla věrnostní karta vydána. Jakékoli jiné osobě nemohou být při nákupu žádným způsobem připsány útraty na věrnostní kartu, ani jí po dosažení potřebné hladiny útraty nemůže být poskytnuta náležitá sleva.
 5. Nezávisle na dosažené útratě a k ní náležící slevě, může zákazník využít dalších výhod, které nabízí Zahradnictví Horoměřice s.r.o. pro držitele věrnostních karet. Tyto nabídky jsou vyvěšeny Zahradnictví Horoměřice s.r.o. a na webových stránkách. Držitel věrnostní karty má dále právo účastnit se speciálních a reklamních akcí.
Článek III.

Zpracování osobních a dalších údajů zákazníka

 1. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka uvedené v žádosti o vydání věrnostní karty jako je jeho jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo věrnostní karty zákazníka, e-mail a telefonní číslo, a dále je oprávněna při každém použití věrnostní karty u pokladen v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. shromažďovat informace o nákupech a především o zaplacených částkách.
 2. Podpisem žádosti o vydání věrnostní karty poskytuje zákazník Společnosti na dobu neurčitou souhlas se zpracováváním, správou a uchováváním údajů zákazníka uvedených v čl. III. odst. 1 těchto VOP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely založení a užívání věrnostní karty (mj. evidence nákupů na věrnostní kartu, poskytování slev) a k marketingovým účelům včetně pořádání marketingových akcí a soutěží. Zákazník dále poskytuje Společnosti souhlas s případným postoupením výše uvedených údajů
  společnostem v rámci skupiny Zahradnictví Horoměřice s.r.o., a se zpracováním těchto údajů pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů bude společnost Zahradnictví Horoměřice s.r.o.
 3. Zákazník dále poskytuje Společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení smluvních partnerů Společnosti Zahradnictví Horoměřice s.r.o., prostřednictvím emailu dle § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Zákazník je oprávněn jedenkrát ročně bezplatně žádat informace o osobních a dalších údajích vztahujících se k jeho osobě, a dále je oprávněn kdykoliv vzít zpět (nikoliv retroaktivně) souhlas se zpracováním, správou a uchováváním osobních údajů poskytnutý dle čl. III. odst. 2, a to písemně na adresu sídla společnosti Zahradnictví Horoměřice s.r.o. nebo emailem na adresu info@zahradnictvihoromerice.cz, dále je oprávněn žádat opravu nesprávně uvedených údajů.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo tyto VOP nebo jejich část kdykoli zrušit nebo změnit. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách. Aktuální všeobecné obchodní podmínky jsou k nalezení vždy na https://www.zahradnictvihoromerice.cz.
 2. Společnost neodpovídá za důsledky nesprávného fungování věrnostních karet, přímé či nepřímé, vzniklé z jakékoli příčiny. Společnost nicméně učiní vše nezbytné, aby zákazník mohl i v případě nesprávného fungování věrnostní karty využít slevu dle nároku.
 3. Pokud zákazník věrnostní kartu ztratí nebo dojde k jejímu odcizení, sdělí tyto skutečnosti bez prodlení v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. nebo písemně na adrese sídla společnosti Zahradnictví Horoměřice s.r.o. či e-mailem na adrese info@zahradnictvihoromerice.cz. Nová věrnostní karta bude zákazníkovi bezplatně vydána v Zahradnictví Horoměřice s.r.o. nebo zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu zákazníka uvedenou v žádosti o vydání věrnostní karty, případně na poslední známou adresu, jež zákazník Společnosti v souvislosti s věrnostní kartou sdělil, a to nejpozději do 3 měsíců od sdělení skutečností o ztrátě nebo odcizení. Na tuto novou věrnostní kartu budou zákazníkovi automaticky přičteny útraty, které byly evidovány na původní věrnostní kartě zákazníka. Pokud zákazník skutečnosti o ztrátě nebo odcizení karty nesdělí v Zahradnictví Horoměřice s.r.o., ztrácí právo využít slevy dle útraty a veškeré další výhody, které souvisejí s užíváním věrnostní karty.

KONTAKT

+420 727 870 017

INFO@ZAHRADNICTVIHOROMERICE.CZ

UL. HRDINŮ, 252 62 HOROMĚŘICE

AŤ JE VAŠE ZAHRADA VAŠÍM DOMOVEM…